Handies Solutions OÜ, registrikoodiga 14167904, aadressiga Pärnu mnt 148, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317 (edaspidi: Handies) on mobiilirakenduse „Handies“ (edaspidi: Rakendus) haldaja ja omanik. Handiesi ja Rakenduse kasutajate vahelises õigussuhtes kohaldatakse allnähtuvaid kasutustingimusi (edaspidi: Kasutustingimused). Kõik Rakenduse kasutajad on Kasutustingimustega seotud.

1. Üldsätted
1.1. Rakenduse kasutamisel tekkivate õigussuhete tõlgendamisel juhinduvad pooled omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.
1.2. Handiesil on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Rakenduse veebilehel.

2. Rakenduse olemus ja kasutamise tingimused
2.1. Rakendus on Handies poolt loodud ja hallatav vahenduskeskkond, mis võimaldab teenuseosutajana registreerunud isikutel (edaspidi: Töömees) erinevate majapidamis- ja remonditeenuste (edaspidi: Teenused) osutamist ning registreeritud kasutajatel (edaspidi: Kasutajad) Teenuste ostmist.
2.2. Rakenduses Teenuse pakkumise õigus on vaid spetsiaalses paralleelses rakenduses registreeritud Töömeestel. Rakendusest Teenuse tellimisel sõlmitakse teenuse osutamise leping võlaõigusseaduse kontekstis, mille poolteks on Töömees (töövõtja) ning Kasutaja (tellija).
2.3. Rakenduse kasutamine toimub Handiesi poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on Kasutajale tasuta. Tarkvaras esinevad puudused kõrvaldatakse esimesel võimalusel, kuid Rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning Handies ei saa garanteerida, et Rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta Handies kahju eest, mis tekib seoses sellega, et Rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui Kasutaja Rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.
2.4. Kuna Rakendus on kõigest kommunikatsioonivahend Kasutaja ja Töömehe vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Handies mõjutada ega vastutada Teenuste kvaliteedi ja puuduste eest. Handies ei saa tagada seda, et Rakenduse kaudu Teenuste osutamine toimub alati korrektselt ja puudusteta. Handies ei osuta ise Teenuseid, ega vastuta Teenuste kvaliteedi eest, vaid vahendab Teenuste osutamise lepingute sõlmimist Töömeeste ja Kasutajate vahel.

3. Konto registreerimine
3.1. Kasutaja registreerimisel esitab isik digitaalse liitumisavalduse Google+’i, Facebook’i sotsiaalmeediaplatvormi või Rakenduse vahendusel (edaspidi: Liitumisavaldus), milles on toodud alljärgnevad andmed:
a. nimi; b. soovitud parool; c. elukoht/asukoht; d. e-posti aadress; e. telefoni number.
3.2. Kasutaja kinnitab Liitumisavalduses, et on tutvunud Rakenduse kasutustingimustega ning on vähemalt 18 aastane.
3.3. Liitumisavalduse alusel luuakse Kasutajale Rakenduse kasutajakonto (edaspidi: Konto). Konto loomisest teavitab Handies Kasutajat e-posti teel.
3.4. Sisselogimisel pääseb Kasutaja Kontole ligi sisestades enda e-postiaadressi ja parooli.
3.5. Konto kaitsmiseks kohustub Kasutaja hoidma oma parooli konfidentsiaalsena ning tagab, et kolmandatel isikutel ei oleks võimalust tellida Kasutaja Konto vahendusel Teenuseid Kasutajale teadmata.
3.6. Handies võib ilma põhjendamata keelduda Liitumisavalduse heakskiitmisest ning Konto loomisest. Handies võib ilma põhjendamata ning ette teatamata tühistada Kasutaja Konto ning kustutada Kasutaja ning kõik Kasutajaga seonduvad andmed Rakenduse keskkonnast.

4. Teenuse tellimine
4.1. Teenuse tellimise eelduseks on kehtiva krediitkaardi sidumine Kontoga.
4.2. Teenuse tellimiseks esitab Kasutaja Rakenduse vahendusel taotluse Teenuse tellimiseks (edaspidi: Tellimus). Tellimuse esitamiseks Kasutaja:
a. valib loetletud Teenuste liikidest endale sobiva; b. sisestab soovitud Teenuse osutamise aadressi; c. lisab vajadusel pildi, mis võimaldab Töömehel tutvuda Teenuse sisuga; d. valib kuupäeva Teenuse osutamiseks; e. sisestab eelistatud (Töömehele mitte siduva) Tööde teostamise kellaaja; f. valib Töömeeste valimikust endale sobiva teenusepakkuja; g. vaatab üle ning kinnitab Tellimuse.
4.3. Tellimuse kinnitamisel Kasutaja poolt edastatakse Tellimus Töömehele. Töömees vaatab viivitamata Tellimuse üle ning sobivuse korral kinnitab Tellimuse omalt poolt. Mittesobivuse korral lükkab Töömees Tellimuse tagasi.
4.4. Pärast Tellimuse kinnitamist Töömehe poolt saadetakse Kasutajale Rakenduse vahendusel vastavasisuline teavitus. Teavituses on märgitud Teenuse sisu, Teenuse osutamise aeg ning Teenust osutava Töömehe andmed.
4.5. Kasutaja kohustub esitama Tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Handies ega Töömees ei vastuta Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
4.6. Kasutaja ja Töömees võivad tühistada Tellimuse tagantjärgi. Juhul kui Kasutaja tühistab Tellimuse vähem kui 90 minutit enne Teenuse osutamise tähtaega või pärast Teenuse osutamise tähtaega kohustub Kasutaja tasuma Handiesile hilise tühistamise eest leppetrahvi summas, mis vastab tellitud Teenuse ühe tunni Tunnitasu määrale. Leppetrahv muutub koheselt sissenõutavaks ning tasutakse automaatselt all punktis 7.5 kirjeldatud broneeringu arvelt. Handies edastab Kasutaja e-postiaadressile vastavas osas arve.
4.7. Teenuseid osutatakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.

5. Töövõtuleping ja Teenuse osutamine
5.1. Kui Kasutaja ja Töömees on Tellimuse kinnitanud, siis loetakse, et Töömehe (töövõtja) ja Kasutaja (tellija) vahel on sõlmitud töövõtuleping võlaõigusseaduse § 635 mõttes ning arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Leping). Juhul kui Teenuse sisu vastab enam mõnele teisele võlaõigusseaduses sätestatud lepinguliigile, siis loetakse Töömehe ja Kasutaja vahel sõlmituks vastav teenuse osutamise leping arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi.
5.2. Töömehe ja Kasutaja vahelist õigussuhet reguleerib Leping ning Teenuse osutamine toimub Lepingu alusel.
5.3. Alljärgnevad tingimused on Töömehe poolt aktsepteeritud ning on olemuslik osa Kasutaja ja Töömehe vahelisest Lepingust. Reguleerimata osas lähtutakse võlaõigusseaduse üldregulatsioonist.
5.4. Teenus. Töömees teostab Lepingu alusel Kasutaja tellitud Teenuse. Töömees teostab Teenuse Rakenduses märgitud ajavahemikul.
5.5. Tasu. Kasutaja maksab Töömehele Teenuse osutamise eest tasu all punktis 6 sätestatud ulatuses ja punktis 7 sätestatud korras.
5.6. Töömehe kohustused. Töömees kohustub:
a. teostama Teenuse vastavalt Lepingule, kehtivatele õigusaktidele ja Kasutaja juhistele; b. järgima Teenuse teostamisel ja korraldamisel Kasutaja mõistlikke huve ja eesmärke ning kõiki Kasutaja poolt antud seaduslikke juhiseid; c. viivitamata pöörduma Kasutaja poole juhiste saamiseks, kui need on vajalikud Teenuse teostamiseks; d. teavitama Kasutajat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Teenuse teostamist või Töömehe muude Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Kasutajal mõistlik huvi; e. ilma eraldi kokkuleppeta teostama ka sellised tööd ja toimingud, mis ei ole Kasutaja poolt tellitud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu kohaseks täitmiseks ja eesmärgi saavutamiseks ning mis olemuslikult kuuluvad Teenuse hulka.
5.7. Töömehe õigused. Töömehel on õigus:
a. nõuda Kasutajalt juhiseid, kui need on vajalikud Teenuse teostamiseks; b. peatada Teenuse teostamine, kui Töömees on nõudnud Kasutajalt juhiseid ja Kasutaja ei ole mõjuva põhjuseta neid mõistliku aja jooksul andnud.
5.8. Kasutaja kohustused. Kasutaja kohustub:
a. andma Töömehele viivitamata juhiseid ja lähteandmeid, kui need on vajalikud Teenuse teostamiseks; b. Teenuse osutamise lõpetamisel Teenuse üle vaatama ja vastu võtma või vastuvõtmisest keelduma; c. teavitama Töömeest koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Kasutajapoolsete Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Töömehel mõistlik huvi.
5.9. Kasutaja õigused. Kasutajal on õigus:
a. igal ajal tutvuda Teenuse osutamise käiguga; b. Teenuses esinevate puuduste korral nõuda teenuse vastavusse viimist Lepingutingimustega.
5.10. Töömehe vastutus. Töömees vastutab ainuisikuliselt tema tegevusest või tegevusetusest, samuti Teenuse puudustest tuleneva Kasutaja varalise- ja mittevaralise kahju eest täies ulatuses.

6. Teenuse tasu
6.1. Kõik Rakenduses märgitud Teenuste hinnad on märgitud eurodes.
6.2. Teenuse tasu koosneb tunnitasust (edaspidi: Tunnitasu) ning tasust kulunud materjalide ja kõrvalteenuste eest (edaspidi: Lisatasu; edaspidi koos: Teenuse tasu).
6.3. Tunnitasu suuruse määrab Töömees Teenuste liikide lõikes ning on Tellimuse esitamisel nähtavad iga Töömehe profiilil.
6.4. Teenuse osutamise alustamisel algatab Töömees Rakenduses Teenuse taimeri ning Teenuse osutamise lõpetamisel peatab selle. Rakendus määrab automaatselt Teenuse osutamiseks kulunud aja ning Tunnitasu suuruse. Tunnitasu arvestatakse minuti täpsusega, v.a. esimene töötund, mis arveldatakse alati täis Tunnitasu määra alusel sõltumata töö tegelikust kestusest.
6.5. Juhul kui Teenuse osutamisel kulub Töömehel lisamaterjale, Töömees osutab muid kõrvalteenuseid või Teenuse osutamisega kaasneb muu täiendav kulu (kulumaterjalid, paigaldatavad seadmed, transport jms.), siis lisab Töömees Rakenduse vahendusel Lisatasu Teenuse tasule. Lisatasu lisatakse Teenuse tasule vaid eeldusel, et Lisatasu on Kasutajaga eelnevalt kooskõlastatud ning Kasutaja on andnud Töömehele vastavas osas selgesõnalise nõusoleku.
6.6. Lisatasu suurus on maksimaalselt 100 eurot. Lisatasu maksimaalsuurust ületavad kulud arveldab Töömees vahetult Kasutajaga.
6.7. Töömehe profiilil kajastatud tunnitasu on lõplik ja ammendav. Töömees peab Teenuse tasust ise kinni kõik seadusega ette nähtud kohustuslikud maksud ja maksed (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kohustusliku pensionikindlustuse makse jne).

7. Teenuse tasu maksmine Töömehele
7.1. Vahetult pärast Teenuse osutamist määrab Rakendus automaatselt ning ülal peatükis 6 toodud põhimõtteid arvestades lõpliku Teenuse tasu, mis kuulub kohesele tasumisele. Rakendus koostab automaatselt Teenuse tasu osas Töömehe nimel arve, mis edastatakse Kasutaja e-posti aadressile.
7.2. Teenuse tasu maksmine Kasutaja poolt toimub automaatselt krediitkaardimaksega. Krediitkaardimaksete vahendamine Rakenduses toimub EveryPay AS kaudu.
7.3. Krediitkaardimakset tehes on tasu saajaks Handies, kes tasub saadud tasud edasi Töömehele.
7.4. Handies käitub krediitkaardimakset pakkudes Töömehe majandusagendina vahendades Rakenduses tehtavaid makseid. Kasutaja kohustus Töömehe ees loetakse täidetuks hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Handies pangakontole. Handies ei ole sealjuures Kasutaja maksekäsundi täitja.
Kasutaja kohustub tagama, et Teenuse osutamise hetkel on tema krediitkaardil piisavalt vahendeid, et oleks võimalik Teenuse tasu tasumine automaatse krediitkaardimaksega vahetult pärast Teenuse osutamist. Kasutaja maksevõime kontrollimiseks broneeritakse 24 tundi enne Teenuse osutamise planeeritud algust Kasutaja krediitkaardilt summa, mis vastab tellitud Teenuse ühe tunni Tunnitasu määrale. Vajadusel teostatakse Teenuse osutamise käigus täiendav broneering täiendava Tunnitasu ja Lisatasu katmiseks. Juhul kui Kasutaja krediitkaardil ei ole kummagi broneeringu teostamiseks piisavalt vahendeid tühistab Rakendus automaatselt Tellimuse ning Tellimuse tühistamisest teavitatakse Kasutajat ja Töömeest.

8. Teenuse kvaliteet
8.1. Teenuse vastavuse Lepingu tingimustele peab tagama Töömees.
8.2. Handies ei vastuta ühegi Teenuse osutamise puuduse ega Teenuse Lepingule vastavuse eest. Kasutaja saab Lepingu rikkumisest tulenevaid nõudeid esitada ja õiguskaitsevahendeid kasutada vaid Töömehe vastu (va. all punktis 9 toodud piiratud kaebuse esitamise õigus).

9. Kaebuse esitamise õigus
9.1. Kasutajal on õigus esitada Handiesile kaebus Teenuse Lepingutingimustele vastavuse osas 3 päeva jooksul alates Teenuse osutamisest (edaspidi: Kaebus).
9.2. Kaebus tuleb esitada Rakenduse või e-posti vahendusel, eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega teenuse puuduse (puuduste) kohta. Vajadusel tuleb Kaebusele lisada Teenuse puuduste kohta pildid.
9.3. Handies edastab Kaebuse viivitamata Töömehele, palub Töömehe kommentaari puuduse osas ning vaatab Kaebuse läbi hiljemalt esitamisele järgneval tööpäeval.
9.4. Handies hindab Kaebuse põhjendatust subjektiivselt ning tugineb eranditult Kaebusega edastatud ja Töömehelt kogutud andmetele.
9.5. Juhul kui Handies tuvastab, et Kaebus on põhjendatud ja Teenuse osutamisel on Töömees rikkunud Lepingu tingimusi võib Handies pidada kinni kogu Teenuse tasu või osa sellest ja tagastada selle Kasutajale. Sellisel juhul loetakse, et Kasutaja on taganenud Töömehega sõlmitud Lepingust ning Teenuse tasu tagastatakse Kasutajale seaduse alusel.
9.6. Kaebus ei ole seadusest tulenev Kasutaja õiguskaitsevahend ning Kaebuse esitamine ei piira Kasutaja muid seadusest tulenevaid õiguseid lepingulises suhtes Töömehega vaid on Handiesi pakutav täiendav lepinguline abimeede ning vahend Teenuste kvaliteedi tagamiseks Kasutaja makstud Teenuse tasu osas. Teenuse tasua ületava kahju või puuduste, mis ilmnevad pärast Kaebuse esitamise tähtaega, osas on Kaebajal võimalik rakendada otse Töömehe vastu kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

10. Taganemisõigus
10.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib Kasutaja, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Rakenduses sõlmitud Lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab Lepingu sõlmimise päevast – st päevast mil Kasutaja saab ülal punktis 4.4 toodud kinnituse Tellimuse kinnitamise kohta.
10.2. Taganemise õigus lõppeb 90 minutit enne Teenuse osutamise planeeritud algust..

11. Kasutaja isikuandmete käitlemine
11.1. Kasutaja annab käesolevaga Handiesile nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
11.2. Konto loomisel ja Tellimuse esitamisel Kasutaja poolt sisestatud Handiesile teatavaks saanud Kasutaja isikuandmed kantakse elektroonilisse registrisse ning neid kasutatakse Lepinguga seonduva teabe edastamiseks Töömehele ja Teenuste pakkumiseks Kasutajale.
11.3. Kasutaja nõustub oma kontaktandmete kasutamisega Handiesilt pakkumiste saamiseks. Kasutajal on igal ajal õigus esitada taotlus pakkumiste saatmise lõpetamiseks ja/või kontaktandmete kustutamiseks andmebaasist.
11.4. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvasüsteeme, mis vastavad majandus- ja kutsetegevuse valdkonnas keskmisele mõistlikule tasemele.
11.5. Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on Kasutustingimustel kasutajasuhte tekkimine Rakenduses Konto loomisel. Isikuandmete töötlemine on Teenuste tellimise eeltingimuseks.
11.6. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kasutaja Tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), elukoha ja Teenuse tellimise aadress, telefoninumber, e-posti aadress, makseviis, Kasutustingimustega nõustumine ja müügipakkumiste saatmisega nõustumine.
11.7. Isikuandmeid töötleb Handies Solutions OÜ, registrikoodiga 14167904, aadressiga Pärnu mnt 148, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317.
11.8. Lepingu pooltele (st Kasutajale ja Töömehele) edastatakse kummagi isikuandmeid, mis on vajalikud kummalegi poolele Lepingu täitmiseks (sh Kasutaja e-posti aadress ja nimi). Käesolevaga annab Kasutaja nõusoleku Handiesile taoliste andmete edastamiseks.
11.9. Handies kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid käesolevates Kasutustingimustes märkimata kolmandatele isikutele.
11.10. Handiesil on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest.
11.11. Kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed Handiesi või Töömehe andmebaasidest.
11.12. Kasutaja annab Handiesile nõusoleku saata Konto loomisel või Tellimuse vormistamisel sisestatud e-posti aadressil:
a. kinnitusi ja teateid, mis on kirjeldatud Kasutustingimustes või mis on vajalikud Rakenduse kohaseks ja õiguspäraseks toimimiseks (sh Konto registreerimise teade, Tellimuse kinnitamise teade jne); b. infokirju juhul, kui Kasutaja on avaldanud Tellimuse vormistamisel või Konto loomisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas). Kasutajal on õigus hiljem taoline nõusolek tagasi võtta vajutades kirja lõpus olevale viitele infokirjast loobumiseks.

12. Kasutaja vastutus ja vaidluste lahendamine
12.1. Kasutaja kohustub kasutama Rakendust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
12.2. Kasutaja vastutab Rakenduse Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest Handiesile, Töömehele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.
12.3. Rakenduse Kasutustingimustest tulenevad vaidlused Kasutaja ning Handiesi vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

13. Kasutustingimuste kohustuslikkus ja siduvus
13.1. Konto loomisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun rakenduse kasutustingimustega” ning vajutades seejärel nuppu „Nõustun“, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning jaatab nende kehtivust.
13.2. Kasutustingimused on Kasutajale täitmiseks kohustuslikud ning tervikuna siduvad.